Regler och föreskrifter

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR WITTSJÖ GOLFKLUBB

Uppdaterad 2017-05-18

 

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler och föreskrifter:

  1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och

RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http:www.golf.se (http://

www.golf.se/) och http:rf.se

1.1  Alkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Svensk idrott vill inte att alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Det skall råda nolltolerans mot narkotika och doping

och vi arbetar för en tobaksfri idrott”                                                                                                                                                                 

1.2  Dopning

En spelare får inte inta några dopingklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till

dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all

idrottslig verksamhet.

1.3  Tobak

SGF anser att tobak inte hör ihop med golfspel

 

1.4  Hasardspel

Alla kategorier av spelare bör undvika att deltaga i hasardspel. En amatörspelare kan

förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan

ådra sig bestraffning och påföljd.

1.5  Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelare följer SGF:s rikt-

linjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter

”Säker Golf” kan ådra sig diciplinär åtgärd eller bestraffas med upp till två års av-

stängning från allt golfspel.

1.6  Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl utebli från start i tävling på hemma-

klubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel- och Tävlings-

handbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under

nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemma-

klubb/GDF för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om inte detta skett tidigare.

Avgiften måste vara betald senast före start i nästa tävling.   

 

  1. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

      Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF

 

2.1 Officiell tid

Officiell tid är: svensk normaltid (+ 1 timme sommartid)

2.2 För sen ankomst

Om spelaren anländer till den plats där han ska starta, beredd att slå ut inom fem minuter

efter utsatt tid, gäller följande: Om inga omständigheter föreligger som skall motivera

upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7 skall plikten för att inte start i rätt tid

vara: Förlust av hålet i matchspel eller två slags plikt i slagspel. Plikten för ankomst

senare än fem minuter är diskvalifikation.

2.3  Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i slagspel                                                                         

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning
om den ligger över det officiella tidsschemat efter framförvarande boll. Om någon

spelare, från den stund då tidtagningen påbörjades, överskrider 40 sekunder för att slå

ett slag oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot

tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på täv-

lingens officiella anslagstavla.

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln

I matchspel

Första överträdelsen – Förlust av hålet

Andra överträdelsen – Förlust av hålet

Tredje överträdelsen – Diskvalifikation

I slagspel

Första överträdelsen – Ett slag

Andra överträdelsen – Två slag

För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation

 

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en

varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll

återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelaren informeras om detta

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är

spelarens tur att slå

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om

varning/plikt

Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/sida i en boll

för tidtagning i stället för hela matchen

 

2.4   Persontransporthjälpmedel (PTHM)

Spelare får under fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än

efter tillåtelse från tävlingsledningen

Anmärkning: Spelare med läkarintyg, spelare med intyg från spelarens hemmaklubb kan

få möjlighet att använda PTHM, exempelvis vid seriespel Skånes Golfförbunds för

Herrar och Damer

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställ-

ningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där regelbrottet

skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximalt plikt per rond –

Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses

det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förut-

sättningen. En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste,

omedelbart, efter upptäckten att regelbrottet skett, försäkra sig om att han inte använder

PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

Anmärkning 1: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av

tävlingsledare eller domare

Anmärkning 2: Det är inget brott mot tävlingsregeln om partners eller en medtävlares ut-

rustning transporteras på spelarens PTHM.

 

  1. TÄVLINGSREGLER

        Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee

samt hemsidan

 

3.1   Tee i handicaptävlingar

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och

alla herrar från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar kan om de så önskar spela från röd tee

från de året man fyller 70. och spelare med läkarintyg, kan välja att spela från röd tee.

Plikt: Matchspel- motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan

plikt, slå om slaget från rätt tee. Slagspel – Två slag och om felet inte rättas till enligt

Regel 11-4b, diskvalifikation

3.2   Områden där övning är tillåtet Regel 7

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåtet

på övningsområdet samt drivingrangen. Plikt: Diskvalifikatiion

3.3   Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet med sirensignaler.

Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8 och dess Anmärkning. Spelet återupptas

enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger

        Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm;  Avbryta eller återuppta

spelet – enligt Regel 6-8b

3.4   Paus vid tävling

        Tävlingsledningen får inte tillåta spelarna att avbryta spelet för att inta förfriskningar

under en fastställd rond

Paus vid sällskapsspel

Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter eller så länge inte

efterföljande grupp kommit ifatt vid … efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar

ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen

framför bör inte ta  paus. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till till-

sägelse eller annan diciplinär åtgärd

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln; Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

4      Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslags-

tavla/vid 1:a tee, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande vill-

kor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

4.1   Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen via

golf.se. I golfterminalen eller på anmälningslista i klubblokalen. Avanmälan efter lott-

ning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från

start, utan giltig anledning, se punkt 1.6

4.2   Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 12,4

B handicap      12,5 – 24,4

C handicap      24,5 – 36,0

D handicap      36    –  54

Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass

eller inställas enligt tävlingsledningens val

4.3   Prisutdelning

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en

klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren

vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare

4.4   Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap

eller EGA Exakt Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar, med undantag för föl-

jande tävlingar … och …, måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

4.5   Scorekortsinlämning Regel 6-6

Scorekortet är inlämnat när spelaren lämnat in scorekortet och lämnat lokalen

4.6   Särskiljning i slagspel

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna

inte ger särsklijning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska

metoden särsklijning sker lottning.

I slag spel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom ”play off hål för hål” med

start på hål 1, ev hål 16. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade

placeringar.