Miljöpolicy

Wittsjö Golfklubb har som övergripande miljömål att bevara, underhålla och vidareutveckla karaktären av golfanläggningen som är orienterad i ett gammalt odlingslandskap, en tidigare lantgård. Arbetet sker i samråd och inom ramen för hållbart samhälle.

Landskap o kultur
Vi skall skydda och vårda golfbanans natur o kulturområden mark, skog o vatten samt bevara och främja den biologiska mångfalden på och kring vår anläggning.

Golfbanan
Användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel skall optimeras med hänsyn till miljön och verksamheten.

Maskiner
Drivmedel, smörjmedel, frostskydd o dyl för klubbens maskinpark skall utgöras av bästa alternativ i miljöhänseende.

Energi o vatten
Åtgärder för att minimera förbrukningen av elektricitet, drivmedel o vatten i driften är redan till stor del vidtagna och arbetet skall fortsätta.

Avfall
Vi skall sträva efter att minimera mängden avfall, eliminera nedskräpning och återvinna restavfall genom källsortering i enlighet med kommunens krav..

Markägare och leverantörer
Vi skall stimulera våra markägare och leverantörer att tillämpa ett ansvarsfullt miljötänkande.

Utbildning o kommunikation
Personalens o medlemmarnas delaktighet i denna miljöpolicy skall säkras genom kontinuerlig utbildning samt intern och extern kommunikation.