Lokala regler & Tävlingsvillkor Wittsjö GK 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt
följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på kansliet, på anslagstavlan vid första tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till
Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Out of Bounds markeras av vita pinnar. Om en boll spelas OOB vid stora vägen på hål 9, 15 eller
18 är bollen OOB även om den ligger på annan del av banan
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.
2. Hål 17.
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll är i pliktområdet, får spelaren:
••Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt , eller
••Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen framför röd tee och lägga till ett
slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
••Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) eller 17.1d(3).
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet till höger om green får spelaren spela en
provisorisk boll genom att:
••Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt , eller
••Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen framför röd tee och lägga till ett
slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
••Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) eller 17.1d(3).

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får
överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:
••När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att
antingen:
Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den
provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive
gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller:
Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
••När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott
som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel
16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till fåror genom
sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort
enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – se Regel 16.1.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2 Nyplanterade träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
••Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller
vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för
den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
••Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller
avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan
plikt enligt Regel 17.1e(2).

c) Organiska delar av banan
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
2 Alla stengärdesgårdar är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tagas bort
4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla
andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild
tävling.

6. Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA
Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.
7. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen, eller vid annan
tidpunkt som tävlingsledningen bestämmer. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling
gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande
startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 80.
8. Anmälningsavgifter och greenfee
Anmälningsavgifter för tävling på klubben är, om inte annat anges i inbjudan:
Senior, singeltävling och deltagande i partävling: 100 kronor
Junior, singeltävling och deltagande i partävling: 50 kronor
Knatte, tom 12 år, singeltävling och deltagande i partävling: 25 kronor
Tävlingsgreenfee, om inte annat anges i tävlingsinbjudan, är halv ordinarie greenfee.
9. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A – 12,4
Klass B 12,5 – 24,4
Klass C 24,5 – 36,0
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas
enligt tävlingsledningens val.
10. Tee i klubbtävlingar
I klubbens tävlingar
Damer från röd tee, Herrar från gul tee
Damer 70 och äldre, valfri röd eller orange tee,
Junior 12 år och yngre, valfri röd eller gul tee
Herrar 75 och äldre, valfri gul eller röd
Valet av tee skall göras vid tävlingsanmälan

11. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger
särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker
lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på
hål 16 och därefter hål 17 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
Under Wittsjöveckan tillämpas alltid särspel oavsett hcp eller spelform för att utse vinnare om inte
annat anges.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är
inlämnat när spelaren har lämnat densamma med båda fötterna.
13. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud skall
anmälas till- och godkännas av tävlingsledningen.
14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Wittsjö GK:s styrelse 2019-03-07


Leave a Reply