Handlingar 2018

Höstmötesprotokoll

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s höstmöte den 28 oktober 2018

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Det antecknas att röstlängd finns tillgänglig och att 37 röstberättigade medlem­mar är närvarande. Mötet fastställer röstlängden.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan för mötet fastställs.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Det uppdras åt Bengt Eklöv att vara ordförande vid mötet och åt Dina Gutrad att föra protokollet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet. Det uppdras åt Jan Gustavsson och Göran Nilsson att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.
 6. Föredragning av budget- och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (förslagen ska fastställas på vårmötet). Det antecknas att verksamhetsplanerna tidigare skickats ut till medlemmarna. Bengt Eklöv redogör för förslag till verksamhetsplan. Åke Thelandersson redogör för räkenskaperna och budgetförslag enligt bilaga 1.
  • Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Bengt Eklöv redogör för styrelsens förslag enligt bilaga 2. Mötet fastställer de föreslagna årsavgifterna. Det antecknas att 300 kr av årsavgiften utgör medlemsavgift och att resterande andel utgör spelavgift.
 7. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar. Mötet fastställer att styrelsen bör bestå av sex medlemmar jämte ordförande.
  • Val av ordförande, för en tid om ett år. Mötet väljer Bengt Eklöv till ordförande.
  • Val av fyra av ledamöterna i styrelsen samt två suppleanter. Mötet väljer följande.

Åke Thelandersson (omval) väljs till styrelseledamot för en tid om ett år.

Stanley Hallström, Thomas Larsson och Matilda Ludvigsson (nyval samtliga) väljs till styrelseledamöter för en tid om två år.

Till suppleanter för en tid om två år väljs Lennart Carlsson (först i turordning), och Torbjörn Svanberg (andra i turordning) (omval båda).

 • Val av två revisorer jämte suppleanter, för en tid om ett år. Mötet väljer Paul Tage Hansen och Christer Nilsson (omval båda) som revisorer samt Bertil Johansson som suppleant (omval). Det antecknas att en revisorssuppleant är vakant.
 • Val av två ledamöter till valberedningen, för en tid om ett år. Mötet väljer Bo Göran Andersson (omval) och Lars Sonesson (nyval) till ledamöter i valberedningen samt fastslår att Bo Göran Andersson ska vara ordförande och sammankallande.
 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner. Det antecknas att det inte finns några ytterligare förslag från styrelsen och att det inte har inkommit några motioner till höstmötet.
 2. Övriga frågor.

Ny pro. Styrelsen arbetar vidare med att hitta en pro till 2019.

Sydpolen på helgerna. Styrelsen har gjort en avvägning när det gäller vilka greenfeesamarbeten som vi ska delta i. Styrelsen har ansett att beläggningen på helgerna är så god att vi skulle förlora på att ha reducerad greenfee inom ramen för Sydpoolensamarbetet på helgerna. Vi kommer inför säsongen 2019 att arbeta med varierad greenfee för förmiddag respektive eftermiddag på helgerna.

Likviditeten. Likviditeten är för närvarande något ansträngd. Månadsskiftet november/december faktureras medlemsavgifter. Redan i december brukar vi få in cirka 500 000 kr i medlemsavgifter. Därefter brukar resterande medlemsavgifter komma in under januari.

Sociala medier och information på hemsidan. Det är viktigt att det tydligt framgår att det är möjligt att betala medlemsavgiften med autogiro månadsvis.

Tävlingar 2019. Emil Frederiksen informerar om tävlingskommitténs arbete. Hitintills har det planerats för 19 tävlingar under säsongen 2019. Hälften av de planerade tävlingarna är singeltävlingar. Under Vittsjöveckan kommer majoriteten av tävlingarna att vara partävlingar.

Investeringar av maskiner. De tre maskiner som behöver bytas ut står på gårdsplanen. Maskinerna kostar cirka 400 000 kr styck.

Players first. I Wittsjö GK svarade 43 procent på enkäten. Styrelsen kommer att arbeta vidare med resultaten från enkätundersökningen. På frågan om man skulle rekommendera klubben till någon som inte är medlem ligger Wittsjö GK högre än snittvärdet på andra golfbanor i Sverige. På frågan om man kommer att vara kvar i klubben om två år har 17 procent (40 personer) svarat nej.

 1. Mötet förklaras avslutat.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

VERKSAMHETSPLANER WGK 2019

Bankommittén

Medlemmarna i bankommittén jobbar kontinuerligt med en framtidsplan för vår anläggning. I framtidsplanen finns många projekt, stora som små. Ur denna plan plockar vi varje år några projekt, som vi prioriterat utifrån projektens storlek, hur tidskrävande de är samt hur kostsamma de är. Bankommittén har som målsättning att utföra nedanstående förbättringar på vår golfanläggning under 2018:

 

 • Fortsatt underhåll av våra byggnader.
 • Fortsatt gallring av träd för ökat ljusinsläpp till greener och TEEs.
 • Fortsatt röjning av sly på banan.
 • Genomföra en städdag.
 • Förbättra och renovera dräneringar bl.a. på hål 1.
 • Renovera och plana ut några TEEs.
 • Rensa dammen på hål 2.
 • I övrigt kommer vi utföra ett antal mindre arbeten.

I bankommittén ingår:

Arne Persson, Ola Andersson, Olle Stridh, Mikael Jönsson, Lennart Karlsson,

Eva Ågran samt Anton Nilsson

Ordf. bankommittén Anton Nilsson

 

Sponsor/marknadskommittén

Ansvarsområde;

 • I samråd med klubbchefen arbeta för extern marknadsföring av klubben och golfens betydelse för gemene man, handha och svara för all informationsverksamhet till sponsorer/företag.
 • Bygga upp ett partnerskap med sponsorer där vi som klubb erbjuder företagen ökade möjligheter att utveckla företaget, kunder och personal bl. a genom att skapa kontaktnät för sponsorer och därmed ökade sponsorintäkter för klubben, ansvar för all försäljning av reklam i samverkan med bankommittén.
 • Att minst en sponsordag genomförs dvs. företagsgolf.
 • I samverkan med junior och elitkommittén arbeta för särskilda sponsoraktiviteter för junior och elitverksamheten.
 • Att klubbens åtagande avseende reklam etc. fullgörs enligt ingångna avtal, att skyltar och reklammaterial håller hög standard
 • Att marknadsföring av våra golfpaket och stugboende
 • I samverkan med tävlingskommittén ansvar för att det finns tävlingssponsorer för de arrangemang som golfklubben ska genomföra

I sponsor/marknadskommittén ingår; Jan Nyman, Jan Dahlqvist, Christer Nilsson, Matilda Ludvigsson, Mikael Rydell, Uno Andersson, samt David Enarsson.

 

Jan Nyman

Ordförande i Sponsor/marknadskommittén

 

Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar för att medlemmarna skall trivas på sin klubb och att klubbkänslan skall öka. Klubben skall engagera så många medlemmar som möjligt i följande aktiviteter och tävlingar;

 

 • Genom att informera via e-post, kommitténs blogg, facebook och anslag på klubben.
 • I mitten av april kommer vi att kalla till ett uppstartsmöte där alla kommittéer, styrelsen, restaurangen och Pro informerar om vad som skall ske under säsongen.
 • Golfvärdar under augusti och september är ett populärt inslag i verksamheten och skall fortsätta.
 • Fortsätta att arbeta för att medlemmarna får ett mervärde av sitt medlemskap t.ex. genom fyrlingen och samarbete med andra klubbar.
 • Vi vill ge förutsättningar att bli en bättre golfare och föreslår medlemsaktiviteter såsom gruppträning med Pro, försäsongsträning inomhus och regelträffar under vinterhalvåret. Fortsätta med regel vandring på våren och ansvara för ”veckas regelfråga”.
 • Innan grönt kort utbildningen är avslutad skall vi ge information om klubben och om möjligheten att spela med en ”fadder” enskilt eller i grupp. Någon från medlemskommittén skall också ta personlig kontakt med nya medlemmar. Ansvara också för fadderverksamheten för medlemmar med klubbhandicap. Alla medlemmar med klubbhandicap erbjuds gratis träning en gång per vecka.
 • Att underlätta kontakten mellan nya och gamla medlemmar är viktigt. Därför skall vi genomföra fem tävlingar enbart för medlemmar. Vi börjar med ” sköna maj” i mitten av maj, därefter nattgolf med pyttipanna i mitten av juni, flagg tävling den 24 juni, inofficiella greensome mästerskapet andra veckan i augusti och jul golf med glögg den 1:a advent. Alla medlemstävlingarna ingår i Order of Merit, ett poängsystem, där prisutdelning sker vid julgolfen. Vi kommer också att fortsätta med ”Bästboll 9 hål”.
 • En aktivitetskväll, vårträff, för enbart damer är planerad i början av maj och för golfspel en gång i veckan, 9 hål där alla damer är välkomna oavsett handicap. På sikt planeras för att starta en damkommitté för att värna om utvecklingen av damgolfen inom klubben.

I medlemskommittén ingår;

Siv Harrysson, Mona Mattsson, David Enarsson, Helena Malje, Bengt Gunnarsson, Stanley Hallström och Britt Persson

 

Siv Harrysson  Ordförande i medlemskommittén

 

Seniorkommittén

 Seniorkommitténs målsättning är att kunna erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer.

 • Under 2018 kommer verksamheten bedrivas på liknande sätt som under det gångna året.
 • Det blir utflykter till andra banor, vilka vi besöker avgörs senare i år. Strävan är att utflykterna kommer att förläggas till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelar en eller flera gånger. Första utflykten i april och sedan varannan eller var tredje vecka med uppehåll under juli månad.
 • På onsdagar spelar vi ”trivselgolf” över 9 hål. Vi startar på hål 1 under lågsäsongen och på hål 10 under högsäsongen. Verksamheten startar i början april.
 • På tisdagar spelar vi ”seniorgolf” över 18 hål. Alternativa dagar gäller de dagar seriegolf spelas på WGK:s bana. Verksamheten startar i början april.
 • Seniorkommittén ansvarar även för ”vintergolfen” som spelas på vintergreener eller ordinarie greener beroende på banans kondition. Vi spelar tisdagar och torsdagar när vädret tillåter.
 • Seniorkommittén ser också till att ”seniorsektionens blogg” under medlemssidor på hemsidan uppdateras med aktuell information

 

I seniorkommittén ingår

Loie Karlsson och Arne Hagelvik

 

Loie Karlsson Ordf. seniorkommittén

 

Tävlingskommittén tillika junior och elitkommitté ( J E T)

Ansvara för i samverkan med medlemskommittén att klubbens medlemmar erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter såväl tävlingsinriktat som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Aktiviteterna ska främja den sociala gemenskapen och vända sig till såväl etablerade medlemmar och nya medlemmar.

Kommittén har följande ansvarsområde;

 • att lokala regler fastställs och allmänna bestämmelser följs, vidare ansvara för att i samverkan med bankommittén, se till  att banan är tydligt markerad enligt gällande regelverk.
 • att hålla sig informerad om Svenska golfförbundets regler för handicapsättning och ansvara för handikapsverksamheten inom klubben
 • att i samråd med klubbens tränare (PRO) genomförs schemalagd träning för juniorer och elitgrupp och att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet.
 • att juniorer stimuleras att vara på golfbanan utöver träningstider genom en ökad social gemenskap bl.a. genom att grillkvällar anordnas för juniorer.
 • att föräldrar till juniorer erbjuds prova på golf när deras barn tränar.
 • att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt förbereda och genomföra prisutdelningar.
 • samverkan med medlemskommittén för marknadsföring av egna tävlingar och aktiviteter.
 • att klubbens medlemmar erbjuds regelträffar och information om golfvett och speltempo.
 • rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer finns till egna tävlingar.
 • att klubben om möjligt deltar i Svenska golfförbundets och Skånes Golfförbunds anordnade serier för dam, herr och juniorer.

 

I tävlings/junior/elitkommittén ingår; Andreas Hedlund, Mikael Rydell, David Enarsson, Rikard Lind, Emil Fredriksson, Anders Carlén och Simon Svensson

Emil Fredriksson Ordförande i junior /elit/Tävlingskommittén

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s vårmöte den 18 mars 2018

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Det antecknas att 44 röstberättigade med­lemmar är närvarande.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan för mötet fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Det uppdras åt Bengt Eklöf att vara ordförande vid mötet och åt Dina Gutrad att föra protokollet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet. Det uppdras åt Göran Nilsson och Jan Dahlqvist att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Bengt Eklöf föredrar verksam­hetsberättelsen för verksamhetsåret 2017. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
 7. b) Redogörelse för styrelsens årsredovisning. Åke Thelandersson redogör för styrel­sens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2017. Styrelsens årsredovisning godkändes.
 8. Föredragning av revisionsberättelse. Åke Thelandersson föredrar revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räken­skapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräk­ningen fastställdes.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvars­frihet för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget före–drogs på höstmötet. Bengt Eklöf redogör för de justeringar som gjorts i den verksamhetsplan som föredrogs på höstmötet. Åke Thelandersson redogör för de justeringar som gjorts i den budget som föredrogs på höstmötet. Verksamhets–plan och budget för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret fastställdes.
 12. Behandling av styrelsens förslag och motioner. Det antecknas att det inte anmälts några motioner. Styrelsen har inte heller några förslag.
 13. ANDT- Mötet godkände Hässleholms fritids föreningspolicy om alkohol, narkotika, doping och tobak.
 14. Val av revisor (rest från höstmötet). Paul-Tage Hansen valdes till revisor.
 15. Ledamot i valberedningen (rest från höstmötet). Bo-Göran Andersson valdes till ledamot i valberedningen.
 16. Övriga frågor.
  1. Självservering i kiosken. Personalen i restaurangen kommer att se till att det finns ett utbud i kiosken. Som utgångspunkt kommer det att vara självservering i kiosken. Kiosken kommer att vara bemannad vid tävlingar och inbokade större sällskap. Kontanthanteringen kommer att ersättas med betalning via Swish. Inköp i kiosken kommer också att kunna betalas i restaurangen och på kansliet.
  2. Kalendern på hemsidan. Chatarina Blomberg: Den kalender som ligger på hemsidan behöver uppdateras.
  3. Pron David Enarsson. Ett mejl angående träningarna har skickats ut. Det finns ett fåtal platser kvar så det är hög tid att anmäla er. Den 15 april startar den första gröna kortet utbildningen.
  4. Presentation av den WGK:s klubbchef Mikael Rydell. Mikael Rydell presenterar sig och berättar för medlemmarna om sitt uppdrag.
  5. Stugorna. Bengt Eklöf informerar om stugorna. Styrelsen har tagit fram ett golfpaket med greenfee och övernattning priset är från 899 kr per natt beroende på hur många personer som bor i stugan. Det kommer att ske en invigning av stugorna i vår.
  6. Friskvårdsbidrag. Golf är numera godkänt för friskvårdsbidrag. Friskvårds–avgiften omfattar dock inte medlemsavgiften. Som det ser ut i dag bör dock spelavgiften för fyrlingen kunna omfattas av friskvårdsbidraget. Till nästa år kommer vi att se över hur del av årsavgiften som är spelavgift och hur stor del som är medlemsavgift.
  7. Restaurangen. Under 2018 kommer restaurangen att drivas av Ingrid Lind.
  8. Grupper och bokning för spel. Det finns sammanlagt elva grupper som spelar återkommande på Wittsjö GK. Tidigare år har Mona lagt in grupperna i GIT. Vilka spelare som varit här har vi inte haft kontroll över. Vi vill ha mer kontroll över vilka spelare som är här. Vi vill också, om det är möjligt, kunna få tillbaka starttider som gruppen inte kommer att utnyttja lite tidigare än vad som varit fallet förut. Klubbchefen har fått styrelsens uppdrag att föra en dialog med de olika grupperna.
  9. Vinnare i medlemslotteri bland medlemmar som betalat in medlemsavgifter för 2018 senast den 31 december 2017. Vinnarna får ett konto om 200 kr att handla för i kiosken eller restaurangen. Det antecknas att 131 medlemmar betalde in sin avgift senast den 31 december 2017. Vinnarna i medlemslotteriet är följande. (Namnen på vinnarna kommer också att publiceras på föreningens hemsida.)

Kerstin Nilsson, Per Åke Hansson, Jörgen Johansson, Ingvar Carlberg, Thomas Sundgren, Tobias Stensson, Bengt Nilsson, Hähnel Hartmut, Gunilla Nilsson, Ingrid Skoglösa, Roland Olsson, Sune Nilsson, Karl-Johan Lindblad, Karsten Kristensson, Bo Persson.

 1. Mötet förklaras avslutat.

Deltagarna bjöds på kaffe och kaka i golfrestaurangen.

Vid protokollet                     Justerat

 

Dina Gutrad                           Bengt Eklöf

(mötessekreterare)            (mötesordförande)

 

Justerat                                    Justerat

 

Göran Nilsson                       Jan Dahlqvist

(justeringsman)                   (justeringsman)

Klickbara länkar till worddokument:

vårmöte 2018 Verksamhetsplaner

Vårmöteshandlingar 2018