HANDLINGAR & STADGAR WITTSJÖ GK

STADGAR FÖR WITTSJÖ GOLFKLUBB

Wittsjö Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 27 mars 1962, med hemort i Vittsjö tillhörande Hässleholms kommun. Följande reviderade stadgar är fastställda av klubbens medlemmar vid Vårmötet den 28 mars 2010.

Allmänna bestämmelser

  1 Ändamål och sammansättning

Golfklubben skall verka för att medlemmarna kan utöva golfspel.

Klubben består av fysiska personer som upptagits som medlemmar.

 • 2 Tillhörighet

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben är därtill ansluten till Skånes Golfdistriktsförbund (Sgdf)

samt Skånes Idrottsförbund (DF).

 • 3 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är Höstmöte ( Årsmöte), Vårmöte, ev. extra årsmöte och styrelsen.

 • 4 Firmateckning

Klubben tecknas av Ordförande, Skattmästare, kanslichef (två i förening), eller styrelsen.

 • 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Omfattar kalenderår 1/1 – 31/12.

 • 6 Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av stadgarna eller oförutsätt förhållande, avgörs frågan vid nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 • 7 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar på årsmötet.

 • 8 Upplösning av klubben

För upplösning av golfklubben krävs 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar på ett årsmöte.

För att beslut om upplösning skall äga giltighet, skall beslutet bekräftas vid ett ytterligare efterföljande extra årsmöte och då med biträde av 2/3 av antalet avgivna röster.

 

MEDLEMMAR

 • 9 Medlemskap

Fysiska personer, oavsett nationalitet, kan ansöka och bli medlemmar i WGK.

Återinträde av tidigare medlem beviljas endast om eventuell utestående skuld till klubben regleras.

Ansökan får avslås endast om särskilda skäl föreligger, vid tveksamhet gällande ovanstående skall styrelsen avgöra.

Förslag till hedersmedlem lämnas av styrelsen och beslutas av årsmötet.

 • 10 Utträde ur klubben

Om medlem vill lämna klubben skall detta skriftligen anmälas varefter vederbörandes rättigheter omedelbart upphör.

 

 • 11 Uteslutning ur klubben

Medlems uteslutning ur klubben får ske endast om vederbörande motarbetar klubbens intentioner eller i övrigt uppför sig opassande. Beslut kan ske först efter det medlemmen getts möjlighet bemöta anledning och inför styrelsen försvara sig, eller vägrat inställa sig efter skriftlig kallelse. Uteslutning kan föregås av varning och har styrelsen i så fall att besluta härom.

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser, trots påtalande, kan med omedelbar verkan uteslutas ur klubben.

 • 12 Rättigheter och skyldigheter

Medlem i klubben

 • har rätt att delta i sammankomster för medlemmarna
 • har rätt till information om klubbens verksamhet
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av eventuellt lån till klubben senast 1 år efter utträdet
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ
 • får till annan inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
 • skall betala de avgifter som beslutas av klubben
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
 • har rätt att deltaga i öppna klubbtävlingar och annan idrottslig verksamhet.

 

KLUBBMÖTEN

 • 13 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, är förlagt till hösten efter säsongsavslut och är schemalagt till sista söndagen i oktober. Vårmötet sker alltid sista söndagen i mars.

Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

Utskick med kallelse och föredragningslista skall ske senast 3 veckor före mötestiden., antingen i separat brev eller angivet i klubbtidningen ”Tingen kring swingen”.

I kallelsen till årsmötet (höstmötet) skall kommittéernas verksamhetsplaner presenteras.

I kallelsen till vårmötet presenteras det preliminära bokslutet för det gångna verksamhetsåret, budgetförslag för innevarande år samt kommittéernas verksamhetsberättelser.

Motioner (skrivelser) att behandlas på respektive möte, skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor före mötestiden. Styrelsen skall, till mötet, skriftligen kommentera motionerna

 

 • 14 Ärende att behandlas på årsmötet
 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets-  och räkenskaps året.   (Fastställes vid vårmötet)

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 2. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar (6 – 9 personer)
 3. Val av:
 • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
 • halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
 • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. Styrelsen får inte deltaga i valet.
 • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en utses till ordförande
 • ombud till GDF-möte
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

I valberedningen ingår 1 representant från styrelsen utöver valda medlemmar.

Valberedningen skall till styrelsen presentera beredningens förslag senast 2 dagar före

instundande årsmöte. Förslagen skall skriftligen kunna presenteras mötesdeltagarna vid

ankomst till mötet.

 

På årsmötet till förtroendeposter valda medlemmar träder omedelbart i tjänst.

Konstituerande styrelsesammanträde sker snarast efter att årsmötet avslutats.

 

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller

medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen.

 

Besluts- och yttranderätt på årsmötet har alla på mötet registrerade medlemmar, dessa har

därtill beslutsrätt.  Röst via ombud godtages inte.

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller med handuppräckning, om så erfordras sluten

omröstning. Vid lika antal röster avgör mötesordförande, förutsatt att han är medlem i

klubben.

 

Valbara är alla i klubben registrerade medlemmar, undantaget är anställda i klubben vilka

inte kan väljas till styrelse eller revisor.

 

 • 15 Ärende att behandlas på vårmötet
 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om  mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Styrelsen årsredovisning, resultat- och balansräkning, för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över/underskott enligt balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Övriga frågor

 

 • 16 Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig kalla medlemmarna till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av

röstberättigade medlemmar så anfordrar.

Styrelsen är skyldig att inom 14 dagar sända ut kallelse till möte inom 2 månader, därefter att

inom senast 7 dagar före angiven mötestid skicka föreslagen föredragslista samt övriga

eventuella handlingar. Mötet skall endast avhandla de ärenden som föranlett kallelse till

extra årsmöte.

  § 17 Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan mötena

granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens

räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Klubbens

räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före vårmötet.

Revisorerna skall, enligt god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper

för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2

veckor för vårmötet.

 

STYRELSE

 • 18 Sammansättning

   Styrelsen består av ordförande och 6-9 övriga ledamöter.

Ordförande utser vice ordförande och framlägger förslag på ansvarsfördelning inom

styrelsen

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt

men yttrande- och förslagsrätt, och kan vara styrelsen behjälplig när så önskas.

 

 • 19 Åligganden

 

   Styrelsen är klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens verksamhet.

Det åligger styrelsen:

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av klubbmöten fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sin uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 • förbereda klubbmöten

Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar

och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan som styrelsen

utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens

ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 • 20 Kallelse, Beslutförhet och omröstning

 

   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet

ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga

styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om

beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande. Röstning får

inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall behandlas av arbetsutskottet

(AU) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast

följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av

ordförande samt den person som sammanställt protokollet. Avvikande mening skall

noteras i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

 • 21 Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av

ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall

   fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Vårmötesprotokoll 2020 

Protokoll ftirt vid Wittsjti GK:s virmtite den 25 maj 2020
1. Faststcillande av rdstlcingdfor mdtet. Det antecknas att22 r<istberdttigade medlemmar
6r niirvarande.
2. Frdga om mdtet utlysts pd rdtt sdtt. Det antecknas att motet utlysts pi riitt siitt.
3. Faststdllande avforedragningslista. Friredragningslistan ft)r mcitet faststiilldes med
tindringen att punkt 14 utgir pA grund av tryckfel.
4. Val av ordforande och selcreterare fdr motet. Bengt Eklcif valdes till ordftrande och
Matilda Ludvigsson som sekreterare fdr m6tet.
5. Val av tvd justeringsmdn, tillika rdstrciknare, att jcimte mdtesordfdranden justera
protokollet Stanley Hallstrdm och Loie Karlsson valdes att riikna rdster samt jtimte
mritesordftiranden j ustera protokollet.
6. Styrelsens verl<samhetsbercittelse. Stanley Hallstrcim yrkar pi att delen i
ttivlingskommittdns verksamhetsberdttelse, diir det st6r att det har skett dndringar av
lokala regler i samarbete med bankommitt6n, ska strykas di han anser att detta inte
stiimmer. Under diskussionen pA virm<itet framkommer inget yrkande att bifalla
Stanleys ft)rslag att justerade lokala regler inte har skett i samarbete med
bankommitt6n. Ordftranden avslar yrkandet vilket Stanley reserverar sig emot.
7 . Redogdrelse fdr styrelsens drsredovisning. Ake Thelandersson ftiredrar styrelsens
irsredovisning (resultat och balansriikning) ftir riikenskapsiret 2019. Styrelsens
irsredovisning godktindes av vflrmtitet.
8. Revisorernas berdttelse dver styrelsens fdrvaltning under det senaste
verl<somhets/rdkenskapsdret. Virm<itet har tagit del av revisionsberiittelsen.
9. Faststcillande av resultat och balansrdlming samt disposition av 1verskott respektive
underskott i enlighet med balansrcilmingen. Denna punkt sammanftill med punkt 7, det
vill siiga godkiindes av varmotet.
10. Frdga om ansvarsfrihet fdr styrelsen. Mdtet beslutade att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet lor den tid som revisionen avser.
ll. Faststdllande av verl<samhetsplan och budget fAr det pdborjade
verksamhets/rdkenskapsdret. Preliminiir verksamhetsplan och budget ftir innevarande
6r ftiredrogs pi hdstmdtet. Bengt Ekl6f redogdr ftir de awikelser som antagligen
kommer att komma pi grund av ridande omstiindigheter med corona. En uppftiljning
ifr6n styrelsen kommer att komma i augusti betrhffande den ekonomiska situationen.
12. Behandling av styrelsens fdrslag och motioner. Det har inkommit tvi motioner till
styrelsen.
Motion nr.1 g[llde att det anliiggs en padelbana i anslutning till klubbhuset. Styrelsen
redovisar sitt yttrande att avsli att en padelbana anliiggs i anslutning till klubbhuset.
Ordf<iranden stiiller frigan till v6rmcitet om virmd,tet delar styrelsens st2illningstagande
att inte anliigga en padelbana. Ordforanden konstaterar att det finns en tydlig majoritet
av virmdtets deltagare som st[ller sig bakom styrelsens fdrslag till avslag.
Motion nr.2 giillde att tjiinsten som klubbchef awecklas och att det sker en
omorganisation inom Wittsjo GK. Initiativtagarna till motionen fAr mdjlighet att
ftirtydliga sin motion. Ordforanden redogrir fcir styrelsens yttrande och
stiillningstagande. Efter diskussion stiiller ordft)randen frigan till virmotet om
virmdtet delar styrelsens stiillningstagande att avsli motionen. Ordftiranden noterar att
det finns en majoritet att avsli motionen.
13. ANDT-policy. Yirmotet godkiinde Hiissleholms fritids foreningspolicy om alkohol,
narkotika, doping och tobak.
14. Utgar pi grund av tryckfel.
15. Ovriga frdgor. Uno tycker att ovningsomrf,det med bunker/chip/pitch har fcirsiimrats i
och med inftirandet av footgolf-banan och b6r ftirbiittras. Ordftiranden svarar med att
det fortldpande pigir arbete med att forbiittra omridet.
Karen foreslir att det behdvs ett mer trevligt bemritande i restaurangen, b6de vad
gZiller personal och utseendem[ssigt bland annat pi uteserveringen.
16. Mdtet ftirklaras avslutat.

Vid protokollet
Matilda Ludvigsson
(m<itessekreterare)

Justerat
Stanley Hallstr<im
(usteringsman)

Loie Karlsson
(usteringsman)
6.€a
,)
Justeringsman Stanley Hallstrrim viigrar godkiinna och skriva under protokollet

 

Höstmöte 2019

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s höstmöte den 27 oktober 2019

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Det antecknas att 42 röstberättigade medlemmar är närvarande.

 

 1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan för mötet fastställdes

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Bengt Eklöf valdes till ordförande och Matilda Ludvigsson som sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

Loie Karlsson och Ann-Ki Pålbrink valdes att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

 

 1. Förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.

Åke Thelandersson går igenom budgetförslaget och Bengt Eklöf får igenom förslaget av årsavgifter för kommande verksamhets och räkenskapsår.

 

 • Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.

 

Tre olika förslag på ändringar av styrelsens förslag uppkom.

 1. Uno Andersson föreslog en sänkt avgift för pensionärer över 70 år till en summa av 3500:-.
 2. Emil Frederiksen föreslog att det ska finnas två alternativ för juvux-medlemskap, ett för studerande 18-27 år med en avgift på 2325:- och en för icke studerande 18-27 år med en avgift på 2925:-.
 3. Lasse Bengtsson föreslog en sänkt avgift för pensionärer över 67 år till samma summa som vardagsmedlemmar, 4565:-.

 

I de tre omröstningarna som följde så valdes styrelsens förslag i samtliga fall och styrelsens förslag om årsavgifter för kommande verksamhets och räkenskapsår fastställdes.

Styrelsens förslag om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets och räkenskapsår godkändes och kommer att fastställas på vårmötet.

 

 

 1. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar. (6-9 personer)

Antalet fastställdes till 6 personer och en ordförande.

 

 1. Val av:

2.1  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.

Bengt Eklöf valdes som klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år

2.2  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen och 2 suppleanter för en tid av 2 år samt turordning.

Jan Nyman, Siv Harrysson och Åke Thelandersson blev omvalda för en tid av 2 år i styrelsen. Lars Grandelius blev nyvald som 1:a suppleant i styrelsen.

2.3  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. Styrelseledamöter deltar inte i röstningen.

Paul Tage-Hansen och Anders Jakobsson blev valda till revisorer, Bertil Johansson och Gunilla Malmsten valdes till suppleanter.

 • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande. Bo-Göran Andersson och Lars Soneson valdes till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
 • Val av ombud till GDF-möte. Ordförande Bengt Eklöf valdes som ombud.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga övriga förslag.

 

 1. Övriga frågor.

 

Innan mötet öppnades så delades vandringspriser ut till årets klubbmästare.

De som mottog pris var Gunilla Nilsson i damklassen, Andreas Hedlund i herrklassen och Simon Troedsson i juniorklassen. Medaljer delades även ut till vinnare av H50-klassen, Thomas Sundgren och vinnare av H60-klassen, Bengt A Nilsson.

 

Den andra dragningen av vårt medlemslotteri stötta genomfördes också och vinnaren av 2800:- blev Carl Ehnbom.

 

Klubbchefen Mikael Rydell informerade om förändringarna för tidningen Svensk Golf som kommer att ske under kommande år.

 

Deltagarna bjöds på kaffe och kanelbulle under mötet.

 

 

Vid protokollet                                       Justerat

 

 

Matilda Ludvigsson                               Bengt Eklöf

(mötessekreterare)                                 (mötesordförande)