HANDLINGAR STADGAR WITTSJÖ GK

STADGAR FÖR WITTSJÖ GOLFKLUBB

Wittsjö Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 27 mars 1962, med hemort i Vittsjö tillhörande Hässleholms kommun. Följande reviderade stadgar är fastställda av klubbens medlemmar vid Vårmötet den 28 mars 2010.

Allmänna bestämmelser

 

 • 1 Ändamål och sammansättning

Golfklubben skall verka för att medlemmarna kan utöva golfspel.

Klubben består av fysiska personer som upptagits som medlemmar.

 

 • 2 Tillhörighet

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben är därtill ansluten till Skånes Golfdistriktsförbund (Sgdf)

samt Skånes Idrottsförbund (DF).

 

 • 3 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är Höstmöte ( Årsmöte), Vårmöte, ev. extra årsmöte och styrelsen.

 

 • 4 Firmateckning

Klubben tecknas av Ordförande, Skattmästare, kanslichef (två i förening), eller styrelsen.

 

 • 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Omfattar kalenderår 1/1 – 31/12.

 

 • 6 Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av stadgarna eller oförutsätt förhållande, avgörs frågan vid nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

 • 7 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar på årsmötet.

 

 • 8 Upplösning av klubben

För upplösning av golfklubben krävs 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar på ett årsmöte.

För att beslut om upplösning skall äga giltighet, skall beslutet bekräftas vid ett ytterligare efterföljande extra årsmöte och då med biträde av 2/3 av antalet avgivna röster.

 

MEDLEMMAR

 

 • 9 Medlemskap

Fysiska personer, oavsett nationalitet, kan ansöka och bli medlemmar i WGK.

Återinträde av tidigare medlem beviljas endast om eventuell utestående skuld till klubben regleras.

Ansökan får avslås endast om särskilda skäl föreligger, vid tveksamhet gällande ovanstående skall styrelsen avgöra.

Förslag till hedersmedlem lämnas av styrelsen och beslutas av årsmötet.

 

 • 10 Utträde ur klubben

Om medlem vill lämna klubben skall detta skriftligen anmälas varefter vederbörandes rättigheter omedelbart upphör.

 

 • 11 Uteslutning ur klubben

Medlems uteslutning ur klubben får ske endast om vederbörande motarbetar klubbens intentioner eller i övrigt uppför sig opassande. Beslut kan ske först efter det medlemmen getts möjlighet bemöta anledning och inför styrelsen försvara sig, eller vägrat inställa sig efter skriftlig kallelse. Uteslutning kan föregås av varning och har styrelsen i så fall att besluta härom.

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser, trots påtalande, kan med omedelbar verkan uteslutas ur klubben.

 

 • 12 Rättigheter och skyldigheter

Medlem i klubben

 • har rätt att delta i sammankomster för medlemmarna
 • har rätt till information om klubbens verksamhet
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av eventuellt lån till klubben senast 1 år efter utträdet
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ
 • får till annan inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
 • skall betala de avgifter som beslutas av klubben
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
 • har rätt att deltaga i öppna klubbtävlingar och annan idrottslig verksamhet.

 

KLUBBMÖTEN

 

 • 13 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, är förlagt till hösten efter säsongsavslut och är schemalagt till sista söndagen i oktober. Vårmötet sker alltid sista söndagen i mars.

Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

Utskick med kallelse och föredragningslista skall ske senast 3 veckor före mötestiden., antingen i separat brev eller angivet i klubbtidningen ”Tingen kring swingen”.

I kallelsen till årsmötet (höstmötet) skall kommittéernas verksamhetsplaner presenteras.

I kallelsen till vårmötet presenteras det preliminära bokslutet för det gångna verksamhetsåret, budgetförslag för innevarande år samt kommittéernas verksamhetsberättelser.

Motioner (skrivelser) att behandlas på respektive möte, skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor före mötestiden. Styrelsen skall, till mötet, skriftligen kommentera motionerna

 

 • 14 Ärende att behandlas på årsmötet
 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets-  och

räkenskaps året.   (Fastställes vid vårmötet)

 

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 2. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar (6 – 9 personer)
 3. Val av:
 • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
 • halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
 • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. Styrelsen får inte deltaga i valet.
 • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en utses till ordförande
 • ombud till GDF-möte
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

 

I valberedningen ingår 1 representant från styrelsen utöver valda medlemmar.

Valberedningen skall till styrelsen presentera beredningens förslag senast 2 dagar före

instundande årsmöte. Förslagen skall skriftligen kunna presenteras mötesdeltagarna vid

ankomst till mötet.

 

På årsmötet till förtroendeposter valda medlemmar träder omedelbart i tjänst.

Konstituerande styrelsesammanträde sker snarast efter att årsmötet avslutats.

 

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller

medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen.

 

Besluts- och yttranderätt på årsmötet har alla på mötet registrerade medlemmar, dessa har

därtill beslutsrätt.  Röst via ombud godtages inte.

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller med handuppräckning, om så erfordras sluten

omröstning. Vid lika antal röster avgör mötesordförande, förutsatt att han är medlem i

klubben.

 

Valbara är alla i klubben registrerade medlemmar, undantaget är anställda i klubben vilka

inte kan väljas till styrelse eller revisor.

 

 • 15 Ärende att behandlas på vårmötet
 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om  mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Styrelsen årsredovisning, resultat- och balansräkning, för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över/underskott enligt balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 1. Övriga frågor

 

 

 

 

 

 

 • 16 Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig kalla medlemmarna till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av

röstberättigade medlemmar så anfordrar.

Styrelsen är skyldig att inom 14 dagar sända ut kallelse till möte inom 2 månader, därefter att

inom senast 7 dagar före angiven mötestid skicka föreslagen föredragslista samt övriga

eventuella handlingar. Mötet skall endast avhandla de ärenden som föranlett kallelse till

extra årsmöte.

 

  § 17 Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan mötena

granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens

räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Klubbens

räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före vårmötet.

Revisorerna skall, enligt god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper

för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2

veckor för vårmötet.

 

STYRELSE

 

 • 18 Sammansättning

   Styrelsen består av ordförande och 6-9 övriga ledamöter.

Ordförande utser vice ordförande och framlägger förslag på ansvarsfördelning inom

styrelsen

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt

men yttrande- och förslagsrätt, och kan vara styrelsen behjälplig när så önskas.

 

 • 19 Åligganden

 

   Styrelsen är klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens verksamhet.

Det åligger styrelsen:

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av klubbmöten fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sin uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 • förbereda klubbmöten

Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar

och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan som styrelsen

utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens

ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

 

 

 

 

 • 20 Kallelse, Beslutförhet och omröstning

 

   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet

ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga

styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om

beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande. Röstning får

inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall behandlas av arbetsutskottet

(AU) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast

följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av

ordförande samt den person som sammanställt protokollet. Avvikande mening skall

noteras i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

 • 21 Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av

ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall

   fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Verksamhetsplaner 2019

 • Verksamhetsberättelser 2018

 • Vårmöte 2019

 • Höstmötet 2018

VERKSAMHETSPLANER WGK 2019

Styrelsens verksamhetsplan

Wittsjö golfklubb ska vara en idrottsklubb för alla åldrar som erbjuder sina medlemmar god tillgänglighet till spel på en bra och välskött bana. Golfklubben ska också erbjuda spel och boende för greenfeegäster.

Idrottsverksamheten

 • ska omfatta såväl elitnivå som nybörjare
 • ska genomföra utbildning och tävlingar för alla kategorier av spelare
 • ska ha tillgång till kunnig golfinstruktör

Banan

 • ska med bibehållande av den naturliga skogskaraktären underhållas, förbättras och utvecklas och vara anpassad för spelare med såväl lågt som högt handicap

Klubbverksamheten

 • ska verka för att klubbens ekonomi är i balans
 • ska stimulera medlemmarna att delta i klubbens gemensamma aktiviteter och skötsel av banan
 • ska i restaurangen ge möjlighet till samvaro och god förtäring i trivsam miljö
 • ska erbjuda medlemmar och gäster god service via kansli, reception och shop
 • ska verka för fler medlemmar och ökat antal greenfeegäster

Information/kommunikation

 • klubben informerar sina medlemmar via hemsidan, nyhetsbrev, medlemsutskick, Facebook och olika former av mötesverksamhet

 

Wittsjö golfklubb

Styrelsen

………………………………………………….

Verksamhetsplan damkommittén (ny kommitté 2019)

 

Vi i damkommittén ska aktivt arbeta för att engagera och aktivera fler av damerna i Wittsjö GK.

Vi vill få en bättre gemenskap och få igång ett bättre nätverk för spel och tävlande.

Vi börjar säsongen med en vår träff den 14 april kl.10.00 där vi äter en gemensam frukost och informerar om vad vi har att erbjuda under säsongen och därefter spelar de som vill och om vädret tillåter 9 hål.

Vi ska ha öppna grupper på torsdagar (kl.17.30 9 hål) och söndagar (kl.14.00 18 hål) för alla damer oavsett ålder, handicap eller erfarenhet.

Vi ska anordna en nationell dam dag den 20 juli, en öppen partävling där vi spelar och äter gemensam lunch efteråt.

Vi ska få till något utbyte med någon eller några andra klubbars damkommitté så att vi kan träffas på respektive banor och spela.

Vi vill engagera oss i att ta hand om nya damer som kommer till klubben, eventuellt ringa upp dem personligen och berätta vad som finns på klubben och erbjuda dem en fadder om de önskar.

Vi ska se över möjligheten att få någon tid för regelbunden träning av pro för damer, förslagsvis varannan eller var tredje vecka.

Deltagare i damkommittén

Matilda Ludvigsson ordförande, Bodil Soneson, Birgitta Vallsäter, Camilla Svensson, Anna Frederiksen

 

 ……………………………………..

Verksamhetsplan för Bankommittén, Wittsjö GK 2019

Bankommittén skall kontinuerligt verka för att Wittsjö GK alltid skall ha en bana av hög kvalitet, som attraherar medlemmar och gäst spelare. Banan, vilket inkluderar klubbhusområde och byggnader, skall hålla en hög standard och också erbjuda en tilltalande naturupplevelse. Kommittén skall initiera åtgärder som behövs för att uppnå dessa målsättningar. Dessa åtgärder skall ske i samverkan med styrelsen och banchef, dessutom skall kommittén självständigt utföra enklare sysslor med hjälp av ideella resurser från medlemmar. Bankommittén skall också vid behov samverka med tävlingskommittén.

 

För 2019 prioriterar kommittén följande förbättringsåtgärder:

 

 • Organisera arbetsgrupp/arbetsgrupper för ideellt arbete
 • Underhåll av byggnader, särskilt taket på elbilsgaraget
 • Gallring av träd runt greener och tees
 • Röjning av sly
 • Renovering av tees på hål 1
 • Rensning av diken och vattenfyllda pliktområden
 • Utöka fairways bevattning på hål 16
 • Förbättra växtligheten runt greenområdet på hål 8
 • Förbättra tillträdet till gul tee på hål 2
 • Förbättra vägen mellan hål 13 och hål 14
 • Toalett mellan hål 5 och hål 6, användbar även för hål 13 och 14
 • Organisera och genomföra en städdag under våren

 

Utöver de prioriterade åtgärderna skall kommittén ha beredskap att hantera uppkomna problem. Åtgärders inbördes prioritering görs utifrån resurstillgång och angelägenhet.

I bankommittén ingår: Eva Ågran, Lennart Karlsson, Mikael Jönsson, Timo Haapanen samt Stanley Hallström

Ordförande i bankommittén

Lennart Karlsson

……………………………………..

Verksamhetsplan sponsor- och marknadskommittén för 2019

 • I samråd med klubbchefen arbeta för extern marknadsföring av klubben golfens betydelse för gemene man, sponsorer, partners, företag, myndigheter, kommun, skolor m.fl.
 • Bygga upp ett partnerskap med sponsorer där vi som klubb erbjuder företagen ökade möjligheter att utveckla företaget och dess kunder och personal.
 • Att arrangera minst en helst två sponsortävlingar.
 • Att klubbens åtagande avseende reklam etc. fullgörs enligt ingångna avtal. Att skyltar och reklammaterial håller god standard.
 • Att marknadsföra klubben.
 • Att marknadsföringen av våra golfpaket och stugor sker på ett professionellt sett.
 • I samverkan med tävlingskommittén försöka finna sponsorer till våra tävlingar.

 

I sponsor/marknadskommittén ingår f n. Jan Nyman, Jan Dahlqvist, Mikael Rydell, Bo G Andersson

Jan Nyman

Ordförande i sponsor/marknadskommittén

…………………………………..

Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar för att medlemmarna skall trivas på sin klubb och att klubbkänslan skall öka. Klubben skall engagera så många medlemmar som möjligt i följande och aktiviteter och tävlingar:

 • Genom att informera via e-post, Facebook och anslag på klubben.
 • I mitten av april kommer vi att kalla till ett uppstartsmöte där alla kommittéer, styrelsen, restaurangen och Pro informerar om vad som skall ske under säsongen. Nya medlemmar inbjuds till särskilt möte.
 • Golf värdar under augusti och september är ett populärt inslag i verksamheten och skall fortsätta.
 • Fortsätta att arbeta för att medlemmarna får ett mervärde av sitt medlemskap t.ex. genom fyrlingen och samarbete med andra klubbar.
 • Vi vill ge förutsättningar att bli en bättre golfare och föreslår medlemsaktiviteter såsom gruppträning med Pro, försäsongsträning inomhus och regelträff under vinterhalvåret. Fortsätta med regel vandring på våren och ansvara för ”veckans regelfråga”.
 • Innan grönt kort utbildningen är avslutad skall vi ge information om klubben och om möjligheten att spela med en ”fadder” enskilt eller i grupp. Någon från medlemskommittén skall också ta personlig kontakt med nya medlemmar. Ansvara också för fadderverksamheten för medlemmar med klubbhandicap. Alla medlemmar med klubbhandicap erbjuds gratis träning en gång per vecka.
 • Underlätta kontakten mellan nya och gamla medlemmar är viktigt. Därför skall vi genomföra sju tävlingar för enbart medlemmar. Vi börjar med ”sköna maj” i mitten av maj, frukostgolf i början av juni, nattgolf med pytt i panna, flagg tävling den 23 juni, irish greensome mästerskapet, där vi utser klubbens bästa par, andra veckan i augusti, tre-klubbor i början av september och avslutar med julgolf den 1:a advent. Vi kommer att satsa på ”Bästboll 9 hål”.

 

Siv Harrysson

Ordförande i medlemskommittén

………………………………..

Seniorkommittén Verksamhetsplan 2019.

Seniorkommitténs målsättning är att kunna erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer.

Under 2019 kommer verksamheten bedrivas på liknande sätt som under det gångna året.

Det blir utflykter till andra banor, vilka vi besöker avgörs senare i år. Strävan är att utflykterna huvudsakligen kommer att förläggas till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelar en eller flera gånger. Första utflykten i april och sedan varannan eller var tredje vecka med uppehåll under juli månad.

På onsdagar spelar vi ”trivselgolf” över 9 hål. Vi startar på hål 1 under lågsäsongen och på hål 10 under högsäsongen. Verksamheten startar i början april.

På torsdagar spelar vi ”seniorgolf” över 18 hål. Alternativ dag i första hand tisdag – gäller de dagar seriegolf eller annan tävling är inbokad på torsdagen. Verksamheten startar i början april.

Seniorkommittén ansvarar även för ”vintergolfen” som spelas på vintergreener eller ordinarie greener beroende på banans kondition. Vi spelar tisdagar och torsdagar när vädret tillåter.

Seniorkommittén ser också till att ”seniorsektionens blogg” under medlemssidor på hemsidan uppdateras med aktuell information

Loie Karlsson

Ordf. seniorkommittén

………………………….

Tävlingskommittén

Ansvarar för i samverkan med medlemskommittén att klubbens medlemmar erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter såväl tävlingsinriktat som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Aktiviteterna ska främja den sociala gemenskapen och vända sig till såväl etablerade medlemmar och nya medlemmar.

Kommittén har följande ansvarsområde;

 • att lokala regler fastställs och allmänna bestämmelser följs, vidare ansvara för i samverkan med bankommittén att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk
 • att hålla sig informerad om Svenska golfförbundets regler för handicapsättning och ansvara för handikapsverksamheten inom klubben
 • att fastställa klubbens tävlingsprogram och tävlingsavgifter för respektive tävling
 • att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt förbereda och genomföra prisutdelningar
 • samverkan med medlemskommittén för marknadsföring av egna tävlingar och aktiviteter
 • att klubbens medlemmar erbjuds regelträffar och information om golfvett och speltempo
 • rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer finns till egna tävlingar
 • att klubben om möjligt deltar i svenska golfförbundets och Skånes Golfförbunds anordnade serier för dam, herr och juniorer.
 • Att deltagare i grönt kort utbildning genomför digitalt prov om golfregler.

 

I tävlingskommittén ingår; Emil Frederiksen, Mikael Rydell, Rikard Lind, Anders Carlén, Tommy Andersson och Matilda Ludvigsson

…………………………………

Junior och elitkommitté

 

Utveckla junior/knatteverksamheten för att alla juniorer/knattar ska känna sig välkomna till klubben. Detta oavsett om målet är att tävla eller umgås. I samverkan med tränare locka fler juniorer/knattar till klubben och aktivt jobba med uppsökande verksamhet samt erbjuda aktiviteter för skolklasser, föreningar och grupper hos oss.

 • att i samråd med klubbens tränare genomförs schemalagd träning för juniorer från 13 år, knattar och elitgrupp.
 • att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet
 • att fastställa kriterier för kategorin elitspelare i klubben och till styrelsen föreslå vilka ersättningar respektive motprestationer som gäller för kategorin elitspelare
 • att i samverkan med klubbchefen fastställa träningsavgifter och administration för inbetalning av träningsavgifter
 • Att knatteträning bedrivs regelbundet med i första hand med hjälp av lämpliga juniorer. Att svenska golfförbundets material ”golf kul” används i knatteträningen
 • Att bidrag söks i samverkan med klubbchefen från svenska golfförbundet och idrottslyftet för knatteverksamheten
 • Att det regelbundet och med noggrannhet redovisas lokalt aktivitetsstöd. Ansvarig för redovisning till kommun och stat är klubbchefen
 • Att juniorer stimuleras att vara på golfklubben utöver träningstiderna. Ex genom ökad social gemenskap med bl a att grillkvällar anordnas för juniorer.
 • Att föräldrar till juniorer och knattar erbjuds prova på golf när deras barn tränar.

 

I junior/elitkommittén ingår; Thomas Larsson ordf. Andreas Hedlund, Martin Nilsson och Henrik Troedsson och Simon Svensson

……………………………………………………………………………………………………………

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Bengt Eklöf, ordf. Jan Nyman, vice ordf., tillika ordf. i sponsor- och marknadskommittén Siv Harrysson, ordf. i medlemskommittén Dina Gutrad, sekr. Anton Nilsson, ordf. i bankommittén Åke Thelandersson, kassör Andreas Hedlund, ledamot Styrelsesuppleanter har varit Lennart Karlsson och Torbjörn Svanberg

Adjungerade till styrelsen har varit:

David Enarsson, pro Mikael Jönsson, greenkeeper Mona Mattsson, kanslichef Mikael Rydell, klubbchef

De adjungerade har kallats för kännedom till föreningens styrelsesammanträden samt deltagit när så funnits skäligt. De har härigenom beretts tillfälle att komma med synpunkter och frågeställningar inför varje sammanträde. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt vår- och höstmöte. Dessutom har det bjudits in till ett extra medlemsmöte.

Under året ersätts kanslichefen Mona Mattsson, som slutade med pension. Den tidigare befattningen som kanslichef ersätts med en ny tjänst som klubbchef med Mikael Rydell på den tjänsten. Ett syfte med klubbchefstjänsten är att klubbens ska marknadsföras mer och inte minst våra golfpaket med stugorna ska erbjudas golfare inom och utanför landet.

Årets ekonomiska resultat blev underskott på drygt 300 000  kr och detta beror bl.a. på ett underskott för golfrestaurangen, där vi har haft större personalkostnader och mindre intäkter än budgeterat. Styrelsen har noggrant analyserat bakgrunden till årets resultat och avser att göra det som är möjligt inför kommande år att minska kostnaderna och öka intäkterna för att uppnå en ekonomi i balans.

Styrelsens avsikt med de nya stugorna har varit lyckosamt, i stort har det budgeterade målet med 700 gästnätter uppnåtts. Dessutom har det framkommit många positiva synpunkter på våra stugor, vilket känns bra inför framtiden.

Beroende på en ovanligt varm och torr sommar uppstod markskador på banan, men genom klubbens möjligheter till bevattning begränsades skadorna. Under året framkom det många positiva kommentarer om att Wittsjö golfbana uppskattas för sin fina anläggning.

Antalet medlemmar i januari 2019 var 636 att jämföra med 682 föregående år vid motsvarande tid.  Antalet medlemmar fördelas mellan 177 kvinnor och 459 män. Antalet juniorer under 22 år är i klubben 55 till antalet, fördelat med 13 tjejer och 32 killar. En närmare analys av antalet juniorer under 13 år ger att vi har 23 juniorer under 13 år, fördelat på 8 tjejer och 15 killar.

Styrelsen ser allvarligt på minskning av antalet medlemmar och styrelsens målsättning är att utöka antalet medlemmar och då inte minst med knattar och juniorer. Antalet medlemmar har en avgörande betydelse och hela styrelsen och alla kommittéer arbetar också med alla kraft vidare med att öka medlemsantalet.

Under 2018 har det skett en förbättring när det gäller att medlemmar registrerat medlemsspel i GIT i jämförelse med tidigare år. Under 2018 finns det totalt med medlemsspel greenfeegäster mm totalt 21686 registrerade golfrundor. Föregående år 2017 fanns det 21252 registrerade golfrundor.  Intressant är också att notera att av antalet möjliga bokningsbara rundor (67 000) på Wittsjö golfklubb var 33 % bokade. Mest bokade rundor var under juli månad med 48 %.

Styrelsen ser positivt på framtiden och vi måste alla hjälpa till med rekrytering av nya medlemmar och att få nuvarande att stanna kvar i klubben samt försöka få fler greenfeegäster.

Ett stort och förtjänstfullt arbete har lagts ner i samtliga kommittéer och många övriga och frivilliga insatser har gjorts under året. Styrelsen vill här rikta ett varmt tack för det engagemang och arbete som har gjorts till fromma för klubbens bästa.

Styrelsen framför också ett stort tack till klubbens sponsorer.

Vi vill också rikta vårt varma tack till all vår personal samt våra medlemmar för verksamhetsåret.

 

Bankommitténs verksamhetsberättelse 2018

Inför säsongen 2018 stängdes golfbanan i god tid för att utföra de sedvanliga vinterförberedelserna. Vintern 2017/2018 visade sig bli relativt mild men varaktig. Gräset stod emot prövningarna ganska bra och vi kunde öppna vår anläggning med sommargreener relativt tidigt även denna säsong. Vi lyckades med att hålla vildsvinen utanför elstängslet denna vinter vilket var skönt med tanke på skadorna de gjorde på banan året innan.

Vi fick vinterväder ganska sent detta år och vårens ankomst blev försenad. Därför tog det lite extra tid innan skadorna på bland annat greenerna kunde läka ihop. Efter en kall säsongsinledning kom ett mäktigt högtryck som gjorde vår banan torr som fnöske. Den klarade sig ändå relativt bra, om man jämför den med andra närliggande banor som drabbades värre. Banan är i mitt tycke bäst när den är lite halvtorr. Denna sommar blev det dock för lite nederbörd totalt sett med brända fairways och tees som följd. Med lärdom av torkan så behöver vi på sikt utöka bevattningen på några platser som fick mycket stryk under sommaren, bland annat fairway på hål 16. Vi fick under långa perioder beröm för banan som var lysande stora delar av säsongen. Dessvärre gjorde torkan att klipphöjden på greenerna fick justeras uppåt vilket gav långsamma greener en period. Enligt greenkeepern så fanns inget val om greenerna skulle ha en chans att överleva senare delen av säsongen.

En stor del av banarbetarnas arbetstid går åt till att klippa greener, fairways, tees, semiruff, ruff samt sköta bunkrar. Om tid finns över används den till ”finliret”. Dessvärre hinns detta arbete inte alltid med, framförallt när det är hög växlighet på övriga grönytor. Frivilliga insatser som görs är alltid välkomna. Tack alla som ställde upp och jobbade ideellt 2018.

I övrigt gjordes följande saker på vår anläggning 2018:

Elbilsgaraget målades. Driving Range-byggnaden renoverades. En enklare Footgolf bana med 6 hål anlades. Vi fortsatte att gallra bland träden för ökat ljusinsläpp till greener samt tees. Vintertid röjdes sly och buskage över hela banan. En städdag genomfördes. Dräneringar gjordes på hål 1, hål 6 och hål 16. Dammarna på hål 2 och hål 12 rensades.

Nu håller vi tummarna för en vädermässig bra vår så att vi kan komma igång tidigt även säsongen 2019. Bankommittén vill tacka samtliga medlemmar som hjälp oss på olika sätt under 2018. Vi vill också tacka greenkeeper med personal för ert engagemang och hårda arbete under säsongen. Vi önskar er en riktigt trevlig golfsäsong 2019 på Wittsjö GK!

I bankommittén 2018 ingick Arne Persson, Ola Andersson, Olle Stridh, Eva Ågran, Lennart Karlsson, Mikael ”Balke” Jönsson och Anton Nilsson.

Bankommitténs ordförande

Anton Nilsson

 

Sponsor- och marknadskommitténs verksamhetsberättelse för 2018.

Kommittén har under året bestått av följande ledamöter, Mathilda Ludwigsson, Uno Andersson, Micke Rydell, Jan Dahlquist och undertecknad. Kommittén har under året haft fyra protokollförda möten.

WGK har under året haft ca 35 företag som sponsrat klubben på olika sett och med olika summor. Vi har dock inte riktigt nått upp till den budget vi bestämde. Anledning till detta är att vi under de senaste åren tappat en del sponsorer av olika anledningar. Denna trend tycks tyvärr hålla i sig, då vi nu inför 2019 ser att vår trogne guldsponsor, sedan flera år, Wiwood AB hoppar av. Vi ser dock med tillförsikt framåt och ett intensivt arbete pågår för att försöka knyta fler sponsorer till klubben.

Vi har under året även arrangerat en sponsordag där uppslutningen var ganska god. Dagen inleddes med lunch därefter golf och prisutdelning. Vi har också bjudit våra guldsponsorer på ett uppskattat julbord på Furuliden.

Vi har under året annonserat i Svensk Golf, Nordic Golf, Golfpärlor och Golfhäftet.

I vår annonsering har vi framförallt tryckt på våra stugor. Vi har under året, och kommer även fortsättningsvis att marknadsföra oss starkt mot Danmark och dess golfare.

Slutligen vill vi tacka våra sponsorer för året och hoppas på ett givande golfår 2019.

Sponsor- och marknadskommitténs ordförande

Jan Nyman

 

Medlemskommitténs verksamhetsberättelse 2018

Vårt främsta mål har varit att engagera så många medlemmar som möjligt i klubbens verksamhet, som att spela tävlingar, spela med kompisar, egen träning eller träning med vår pro eller bara åka till klubben för att äta – allt för att öka klubbkänslan.

Medlemskommittén har tagit hand om nya medlemmar genom att informera om klubben och om möjligheter att spela med en fadder i grupp eller enskilt. Fadderrundor har alla med klubbhandikapp kunnat deltaga i. För att ytterligare komma igång med golfen har vi bjudit på träning med vår pro en gång i veckan i maj, juni och augusti månad. Vid några tillfällen har vi grillat korv efter fadderrundorna och ”pratat” golf. 12 aktiva medlemmar har ställt upp som faddrar.

Ett annat mål är att verka för att nya såväl som gamla medlemmar skall bli bra på regler. En regelkväll har genomförts och ca 30 medlemmar kom och diskuterade regler.

Alla klubbens damer inbjöds den 26 april till en kväll med modevisning, information och lite tapas.

Vår första medlemstävling var ”Sköna maj” söndagen den 20 maj. En klassisk partävling, bästboll.     Vi hade en ny tävling Frukostgolf den 3 juni – uppskattat. Fredagen den 15 juni spelades en ”nattävling”, singel och med kanonstart. Efteråt serverades det pytt i panna i restaurangen. Vår fjärde tävling var söndagen den 24 juni, en uppskattad Flaggtävling med deltagare i klasserna A, B, C. Priser i alla klasserna var generösa matkassar. Den 11 augusti hade klubben en tävling för att utse klubbens bästa par. Spelformen var Irish greensome och det fanns också en extra tävling med frågor om klubben och om regler. Efter tävlingen följde medelhavsbuffé och prisutdelning. Bästa par blev Siv och Tryggve Harrysson. Den första advent hade vi vår sista medlemstävling ”Julgolf med glögg” En rolig 9-hålstävling med spel på sommargreener. Efteråt glögg med tillbehör och prisutdelning. Under året har våra medlemstävlingar ingått i Order of Merit och Eva Ågran lyckades bäst och vann ett presentkort på ICA.

Vi har försökt marknadsföra klubben som den vänliga, trevliga och tillgängliga klubben och vi hoppas att med allas hjälp kunna öka vårt medlemsantal.

Vi tycker att det varit ett fantastiskt golfår och vill tacka alla medlemmar för all hjälp och stöd vi fått.

Medlemskommitténs ordförande

Siv Harrysson                    

 

Verksamhetsberättelse Seniorgolfen 2018

Seniorgolfen på tisdagar, 18 hål, årgång 2018.

Seniorgolfen startade den 3:e tisdagen efter påskveckan (den 17 april – vecka 16). Det var 2 veckor senare än vanligt p.g.a. den sena våren och samma vecka som sommargreenerna öppnades. Vi avslutade vecka 40, tisdagen den 2 oktober, 1 vecka tidigare än förra året. Seniorgolfen spelades 23 gånger den här säsongen.1 gång (3 maj vecka 18) spelade vi på torsdagen p.g.a. att 1 maj inföll på tisdagen.

De veckor vi inte spelade var: Vecka 20 – seriespel på tisdagen (Skåneserien damer) och utflykt till Perstorp på torsdagen. Vecka 28 – Vittsjöveckan

Tävlingen har genomfördes alla gånger trots den extrema värmen – ibland med något mindre antal deltagare.

Antalet starter har glädjande nog ökat rejält från nedgången förra året då vi bara hade 269 starter på 22 speldagar. I år hade vi inte mindre än 370 starter på 23 speldagar, ungefär samma nivå som 2016 (443 starter på 27 speldagar). I år hade vi alltså cirka 16 deltagare i genomsnitt per gång. För 6 år sedan var det cirka 20 deltagare i snitt per gång – samma år 2013. 2014 var vi 22 deltagare, sedan vände det och 2015 var vi 18 – 2016 var vi 16 och förra året var vi alltså nere i 12-13 deltagare i snitt per gång. Allt som allt hade vi 37 olika personer på vår tisdagsgolf (Det är en liten ökning från förra året) Antalet har minskat sen 2012 då vi var 58 som deltog någon gång. – 2013 var vi 53 – 2014 var vi 55 – 2015 var vi 51 – 2016 var vi 43 – förra året var vi 36 och nu i år var vi 37 som deltog.

Vi var 19 stycken som kom upp i 10 räknade rundor. Det är en ökning med 6. Det var 12 st som spelade mellan 4 och 9 rundor. De resterande 6 deltagarna deltog mellan 1 och 3 gånger.

På 3:e plats kom Jan Dahlqvist med 729 slag. På 2:a plats kom Uno Andersson med 721 slag

Årets vinnare blev Anniki Heinonen med 698 slag (alltså under banans par)

 Trivselgolfen på onsdagar, 9 hål, årgång 2018.

Seniorernas trivselgolf 9 hål startade vecka 16, onsdagen den 18 april. Det var 3:e veckan efter påsk pga den sena våren och samma vecka som sommargreenerna öppnades. Vi avslutade vecka 40, onsdagen den 3 oktober. Vi spelade varje vecka förutom 3 onsdagar. Det var vecka 17 (regn), och vecka 23 (nationaldagen 6 juni) samt Wittsjöveckan vecka 28. I år har vi bara haft 145 starter på 22 onsdagar nästan samma som förra året, men sämre än 2016 då vi hade 297 starter, men på 25 onsdagar. Det har varit 22 olika deltagare (det är samma som förra året men 9 mindre än 2016) och det är 9 som har spelat ganska regelbundet (de övriga 13 har spelat mellan 1 och 5 gånger) Sedan 9 år tillbaka har antalet spelare som deltagit någon gång hela tiden legat mellan 30 och 37. År 2012 och 2013 toppade med 37 resp 36 deltagare. Antalet deltagare har alltså minskat de senare 2 åren.

För 6 år sedan deltog cirka 10 spelare/gång. Sen hade vi en ökning de följande åren fram till och med 2016 då vi hade ett snitt på mellan 11 och 12 och nu är vi nere på cirka 7 deltagare per gång. Priset som flitigaste Trivselgolfare delades mellan Britt och Bengt Olsson med 21 starter (bara missat en gång). Arne Hagelvik belade tredjeplatsen med 19 starter. 4.e platsen delades mellan Carl-Erik Granqvist och Mijo Kopljar med 12 starter. På 6:e plats kom Lisa Nilsson (en av årets nya damer)

 

Vintergolfen 2017-2018

Seniorernas vintergolf startade hösten 2017 (tisdagen vecka 43). Näst sista rundan spelades tisdagen den 9 januari. Efter lite vinter spelades så den sista rundan tisdagen den 30 januari. Veckorna 50-52, 02-04 samt 06-13 var det för mycket snö på banan. Vi spelade 8 tisdagar och 7 torsdagar med start kl 10. 31 gånger genomfördes inte tävlingen av olika anledningar som t.ex regn, snö, kyla, utflykt till annan bana. Vintergolfen spelades 10 ggr på ordinarie greener hål 1-5 samt 15-18 som då spelades 2 ggr. Resterande 5 rundor på vinter tee och vintergreener hål 1-5 samt 15-18 som då gicks 2 ggr. 115 (155, 268) rundor avverkades vilket gjorde att vi var c:a 8 (8,10) spelare i snitt per gång. Med siffror inom parentes avses året innan resp. året dessförinnan. Vinnare av vintergolfen blir den som har lägst antal slag räknat på de 10 bästa ronderna. Vi var 7 (7,11) deltagare som kom upp i 10 räknade rundor. 10 (16) deltagare spelade mellan 1 och 9 ggr. Beträffande antalet priser har vi utgått från att vi var 7 som kom upp i 10 rundor och att alla ska få pris. 3:e pris går till Arne Hagelvik med 710 slag. 2:a pris går till Mats Branje med 706 slag

!:a pris och vintermästare blev alltså Jan Dahlqvist med 697 slag.

Utflyktsgolfen på torsdagar

 Våra utflykter gick tidigare om åren till 10-12 olika banor. Deltagarantalet sjönk markant de senaste åren efter att vi tidigare varit upp till 30-40 startande per bana. Efter att för 3 år sedan deltagandet sjunkit till knappt 20 startande per bana prövades för 2 år sedan att besöka 4 utvalda, trevliga banor som inte var belägna i närområdet. P.g.a. dåligt intresse genomfördes bara de två första utflykterna (Sjöbo och Karlshamn). De 2 planerade utflykterna på hösten ställdes in. Utflykterna gick i år liksom förra året istället till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelade´2 gånger på våren och 2 gånger på hösten

Gemensam avslutning

Tisdagen den 9 oktober var det avslutning för Seniorgolfen och Trivselgolfen. Avslutningen började kl 10 med en tävling över 10 hål med enbart 4 klubbor. Vi var 29 stycken som hade anmält sig och kanonstart från 4 hål användes. Som en extra tävling ingick ”närmast flaggan” på hål 14. Lisa Nilsson vann dampriset och Jan Nyman herr priset. Sistnämnde vann också hela tävlingen på 21 poäng. Därefter var det val av ordförande i Seniorkommittérna där Loie Karlsson omvaldes 1 år. Efter prisutdelningen i Seniorgolfen och Trivselgolfen intogs en gemensam mycket välsmakande måltid i restaurangen.

De övriga pristagarna kan ses på hemsidan under – Klubben WGK – Seniorkommittén – Seniorgolfen resp Trivselgolfen.

Seniorkommitténs ordförande

Loie Karlsson.

 

Junior/elit/tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2018

Under 2018 slogs tidigare Junior/elit respektive tävlingskommittéerna samman till en. I samband med detta tillträdde en ny ordförande och ett antal nya ledamöter mitt i säsongen. Med tanke på kommitténs omfattande ansvarsområde har inte arbetet varit utan störningar, men alla i kommittén tillsammans med klubbchef har gjort sitt yttersta för att få verksamheten så bra som möjligt.

Årets juniorträning var uppdelad i grupper efter ålder, handicap samt intresse. Storleken på grupperna har varierat, generellt har vi dock tappat ”yngre juniorer” i träning. Sommarlägret var som vanligt välbesökt och uppskattat av deltagarna.

Vi hade anmält ett lag till matchligan och i år blev det succé! Våra fem juniorer Emil, Erik, Maximus, Oskar och Simon tog hem hela matchligan i konkurrens med 42 andra lag från hela Skåne. Oskar vann dessutom Order Of Merit på Rookietouren.

Vi har även haft två spelare, Simon och Elias, som visat goda resultat i Teen Tour och andra juniortävlingar.

Eliten och några juniorer startade säsongen med inomhusträning på Hässlegården.

Wittsjö Gk:s elitspelare lyckades inte försvara sin plats i division ett och tar nästa år nya tag i div två med den självklara målsättningen att ta sig upp ett igen. Deltog i laget gjorde Andreas Hedlund, Ola Mattsson, Joakim Flink, Rickard Jönsson, David Enarsson, Jörgen Holmkvist, Olle Lindblom.

Under 2018 genomfördes flera tävlingar i SGFs och SKDFs regi. Vi hade i början på maj nära 100 startande damer i Ladies Senior Tour och lite senare på säsongen SM-klubblag damer div2 och en deltävling på Teen Tour samt Rookietouren. Både klubben och banan fick mycket beröm för arrangemangen från deltagare, lagledare, domare och andra närvarande.

Klubbmästare 2018 för damer blev Gunilla Nilsson, herrar; Anderas Hedlund och juniorer Simon Troedsson. Tävlingsprogrammet för tävlingar arrangerade av klubben såg ut ungefär som tidigare år. Det är alltid en avvägning mellan singel- och partävlingar. Totalt 669 starter under veckan, i jämförelse med föregående år med 774 starter Vi försöker hitta en bra balans och lyssna på medlemmarna. Det är också till stor del sponsorerna som styr vilken tävlingsform dom vill ha.

Wittsjöveckan hade ett par nya tävlingar. Vi uppfattar tävlingarna som uppskattade, dock med ett för högt pris. Vår uppfattning är att Wittsjöveckan ska bestå av roliga tävlingar, med huvudsyfte att umgås, till human kostnad. Detta ser vi över till nästa säsong.

Junior/elit/tävlingskommitténs ordförande Emil Fredriksen

………………………………………………………………………………………………..

VÅRMÖTE 2019

 

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s vårmöte den 31 mars 2019

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Det antecknas att 27 röstberättigade medlemmar är närvarande.

 

 1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan för mötet fastställdes

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Bengt Eklöf valdes till ordförande och Matilda Ludvigsson som sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet. Mikael Jönsson och Loie Karlsson valdes att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Bengt Eklöf föredrar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret2018. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

 

 1. b) Redogörelse för styrelsens årsredovisning. Bengt Eklöf redogör för styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för räkenskapsåret 2018. Styrelsens årsredovisning godkändes.

 

 

 1. Föredragning av revisionsberättelse. Klubbchefen Mikael Rydell föredrar revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.

 

 

 1. Fastställande av resultat och balansräkning mm. Resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen fastställdes.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget föredrogs på höstmötet. Bengt Eklöf redogör för de justeringar som gjort i den verksamhetsplan som föredrogs på höstmötet och redogör också för de justeringar som gjort i den budgeten som föredrogs på höstmötet. Verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhets och räkenskapsåret fastställdes.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner. Det antecknas att det inte har anmälts några motioner. Styrelsen har inte heller några förslag.

 

 1. ANDT-policy. Mötet godkände Hässleholms fritids föreningspolicy om alkohol, narkotika, doping och tobak.

 

 1. Val av revisorssuppleant. (rest från höstmötet) Anders Jacobsson valdes till revisorssuppleant.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. a) Presentation av Andreas Hedlund. Andreas presenterar sig och berättar för medlemmarna om medlemsträningar som han kommer att hålla i och om shopen som han kommer att driva tillsammans med Lars Jagetun.

 

 1. b) Medlemslotteri. Jan Nyman informerar om det medlemslotteri som kommer att börja säljas månaden som kommer. Information kommer under följande vecka att skickas ut till medlemmarna.

 

 1. c) Vinnare i medlemslotteri bland medlemmar som betalat in medlemsavgifter för 2019 senast den 31 december 2018. Det antecknas att 201 medlemmar betalde in sin avgift senast den 31 december 2018. Vinnarna av 200kr, att utnyttja i kiosk eller restaurang, är följande: (Namnen på vinnarna kommer också att publiceras på föreningens hemsida.)

 

Göran Blomberg

Lars Wretmalm

Irene Bjerkevik

Magnus Nilsson

Ingrid Skoglösa

Tobias Stensson

Staffan Häggström

Henrik Johansson

Rolf Månsson

Bo-Göran Andersson

 

 1. Mötet förklaras avslutat.

 

Deltagarna bjöds på kaffe och kanelbulle efter mötet.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                       Justerat

 

 

 

 

Matilda Ludvigsson                               Bengt Eklöf

(mötessekreterare)                                 (mötesordförande)

 

 

Justerat                                                  Justerat

 

 

 

 

Mikael Jönsson                                    Loie Karlsson

(justeringsman)                                    (justeringsman)

 ……………………………………………………………………………………………………

HÖSTMÖTE 2018

Protokoll fört vid Wittsjö GK:s höstmöte den 28 oktober 2018

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Det antecknas att röstlängd finns tillgänglig och att 37 röstberättigade medlem­mar är närvarande. Mötet fastställer röstlängden.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Det antecknas att mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan för mötet fastställs.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Det uppdras åt Bengt Eklöv att vara ordförande vid mötet och åt Dina Gutrad att föra protokollet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet. Det uppdras åt Jan Gustavsson och Göran Nilsson att räkna röster samt jämte mötesordföranden justera protokollet.
 6. Föredragning av budget- och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (förslagen ska fastställas på vårmötet). Det antecknas att verksamhetsplanerna tidigare skickats ut till medlemmarna. Bengt Eklöv redogör för förslag till verksamhetsplan. Åke Thelandersson redogör för räkenskaperna och budgetförslag enligt bilaga 1.
  • Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Bengt Eklöv redogör för styrelsens förslag enligt bilaga 2. Mötet fastställer de föreslagna årsavgifterna. Det antecknas att 300 kr av årsavgiften utgör medlemsavgift och att resterande andel utgör spelavgift.
 7. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar. Mötet fastställer att styrelsen bör bestå av sex medlemmar jämte ordförande.
  • Val av ordförande, för en tid om ett år. Mötet väljer Bengt Eklöv till ordförande.
  • Val av fyra av ledamöterna i styrelsen samt två suppleanter. Mötet väljer följande.

Åke Thelandersson (omval) väljs till styrelseledamot för en tid om ett år.

Stanley Hallström, Thomas Larsson och Matilda Ludvigsson (nyval samtliga) väljs till styrelseledamöter för en tid om två år.

Till suppleanter för en tid om två år väljs Lennart Carlsson (först i turordning), och Torbjörn Svanberg (andra i turordning) (omval båda).

 • Val av två revisorer jämte suppleanter, för en tid om ett år. Mötet väljer Paul Tage Hansen och Christer Nilsson (omval båda) som revisorer samt Bertil Johansson som suppleant (omval). Det antecknas att en revisorssuppleant är vakant.
 • Val av två ledamöter till valberedningen, för en tid om ett år. Mötet väljer Bo Göran Andersson (omval) och Lars Sonesson (nyval) till ledamöter i valberedningen samt fastslår att Bo Göran Andersson ska vara ordförande och sammankallande.
 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner. Det antecknas att det inte finns några ytterligare förslag från styrelsen och att det inte har inkommit några motioner till höstmötet.
 2. Övriga frågor.

Ny pro. Styrelsen arbetar vidare med att hitta en pro till 2019.

Sydpolen på helgerna. Styrelsen har gjort en avvägning när det gäller vilka greenfeesamarbeten som vi ska delta i. Styrelsen har ansett att beläggningen på helgerna är så god att vi skulle förlora på att ha reducerad greenfee inom ramen för Sydpoolensamarbetet på helgerna. Vi kommer inför säsongen 2019 att arbeta med varierad greenfee för förmiddag respektive eftermiddag på helgerna.

Likviditeten. Likviditeten är för närvarande något ansträngd. Månadsskiftet november/december faktureras medlemsavgifter. Redan i december brukar vi få in cirka 500 000 kr i medlemsavgifter. Därefter brukar resterande medlemsavgifter komma in under januari.

Sociala medier och information på hemsidan. Det är viktigt att det tydligt framgår att det är möjligt att betala medlemsavgiften med autogiro månadsvis.

Tävlingar 2019. Emil Frederiksen informerar om tävlingskommitténs arbete. Hitintills har det planerats för 19 tävlingar under säsongen 2019. Hälften av de planerade tävlingarna är singeltävlingar. Under Vittsjöveckan kommer majoriteten av tävlingarna att vara partävlingar.

Investeringar av maskiner. De tre maskiner som behöver bytas ut står på gårdsplanen. Maskinerna kostar cirka 400 000 kr styck.

Players first. I Wittsjö GK svarade 43 procent på enkäten. Styrelsen kommer att arbeta vidare med resultaten från enkätundersökningen. På frågan om man skulle rekommendera klubben till någon som inte är medlem ligger Wittsjö GK högre än snittvärdet på andra golfbanor i Sverige. På frågan om man kommer att vara kvar i klubben om två år har 17 procent (40 personer) svarat nej.

 1. Mötet förklaras avslutat.

 

Vid protokollet                     Justerat

Dina Gutrad                           Bengt Eklöv

(mötessekreterare)            (mötesordförande)

Justerat                                    Justerat

Jan Gustavsson                     Göran Nilsson

(justeringsman)                   (justeringsman)