STADGAR WITTSJÖ GK

Stadgar för Wittsjö Golfklubb

 

Wittsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 27 mars 1962 och med hemort i Vittsjö, Hässleholms kommun.

 

Stadgarna fastställdes vid årsmötet den 2011-03-27.

 

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera bättre, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrottsrörelsen vill på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som socialt och kulturellt. Därför vill idrottsrörelsen utforma idrotten så att;

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att golfspel kan utövas i enlighet med  idrottsrörelsen- och vår verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt  verka för en dopingfri idrott.

2§ SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3§ TILLHÖRIGHETER M.M.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes Golfdistriktsförbund (GDF) sam Skånes Idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsens (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter till dessa organ.

 4§ BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmöte (tillika höstmöte), vårmöte, extra möte och styrelsen.

5§ FIRMATECKNARE

Golfklubbens firma tecknas av ordförande, skattmästare, kanslichef (två i förening), eller styrelsen i sin helhet.

6§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar hela kalenderåret.

7§ STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8§ STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om stadgeändring träder ikraft sedan det godkänts av årsmöte. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9§ UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. För att beslut om upplösning ska äga giltighet, ska beslutet bekräftas vid ett ytterligare efterföljande extra årsmöte och då med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse, jämte balans- och resultaträkning, ska omedelbart sändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10§ MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om;

 • särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.
 • sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ 2 stycke och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas och vad sökanden har iakttagit enligt RF:s stadgar om den sökande önskar överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. i RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

11§ UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter vederbörande att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd ska denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12§ UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att denne motarbetat klubbens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intresse. Härvid ska beaktas om vederbörande tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst två veckor, därvid medlemmen ska underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader, från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. i RF:s stadgar om denne önskar överklaga beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. i RF:s stadgar.

13§ MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i klubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av medlemslån till klubben senast ett år efter utträdet,
 • ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3§ nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • ska betala de avgifter som beslutas av klubben,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14§ DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av SGF.

MÖTE (Årsmöte och Vårmöte)

15§ TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmöte, som är golfklubbens högst beslutande organ, är förlagt till hösten efter säsongsavslutning och är förlagd till sista söndagen i oktober månad

 Vårmötet är förlagd till sista söndagen i mars månad.

Styrelsen bestämmer tid och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista ska senast tre veckor före mötestiden tillsändas medlemmarna, antingen i separat brev (poststämpel), e-post, om sådan är anmäld, eller angivet i klubbtidningen ”Tingen kring swingen”. Kallelse ska tillsändas en per hushåll.

I kallelsen till årsmötet ska kommittéernas verksamhetsplaner presenteras.

 I kallelsen till vårmötet presenteras det preliminära bokslutet för det gångna verksamhetsåret, budgetförslag för innevarande år samt förvaltningsberättelse och kommittéernas verksamhetsberättelser.

 Revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsen och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före års- respektive vårmöte finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16§ FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA AV MÖTET

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandla på respektive möte. Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötestiden. Styrelsen ska skriftligt kommentera motionen.

17§ RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på möte har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigas medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RD, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18§ BESLUTFÖRHET

Mötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ BESLUT OM OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop, handuppräckning eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning, eller till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21§ ÄRENDE VID MÖTE

Vid möte ska följande ärenden behandlas och protokolleras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.

Årsmöte                                                                Vårmöte

6 a. Förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret (fastställes vid vårmötet).

b. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 

7. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar (6-9 personer).

8. Val av;

a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen och 2 suppleanter för en tid av 2 år samt

turordning

c. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta

d. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande

e. ombud till GDF-möte

 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

10. Övriga frågor.

6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorn avser.

 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret (Prognos för årsmötet)

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

12. Övriga frågor.

 

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomiska betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22§ EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst 1/10 av golfklubbens medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra möte ska styrelsen inom två veckor kalla till sådant möte. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelsen med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast sju dagar före mötet tillsändas medlemmarna, antingen i separat brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, eller angivet i klubbtidningen ”Tingen kring swingen”. Kallelse ska tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, yttrande- och förslagsrätt samt om beslutförhet på extra möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

VALBEREDNING

23§ SAMMANSÄTTNING OCH ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 1 ledamot samt styrelsen utser 1 ledamot. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

REVISION

24§ REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmötet granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötets, vårmötets, och extramötets styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före vårmötet.

Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhet- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före vårmötet.

 STYRELSE

25§ SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och 6-9 övriga ledamöter samt suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

26§ ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:

 • se till att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av årsmötet, ock vårmötet fattade beslut inom ramen för av vårmötets fastställda budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 • förbereda årsmötet och vårmötet.

Ordförande är klubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27§ KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse med eventuella bilagor ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras av arbetsutskottet (AU) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras av ordförande samt den person som sammanställt protokollet.

Avvikande mening ska noteras i protokollet.

Protokoll ska föras i nummerföljd.

28§ ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTT

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.